Psycholoog Den Haag golven afbeelding
Psycholoog Den Haag Wolken afbeelding
Psycholoog Den Haag strand afbeelding
Psycholoog Den Haag Harde wind aan het strand afbeelding

Privacyverklaring

Privacy Verklaring

Psychologenpraktijk Weerheijm

Psychologenpraktijk Weerheijm hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wilen wij u informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgenen gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychologenpraktijk Weerheijm houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden  waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw nadrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Psychologenpraktijk Weerheijm zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van de Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Psychologenpraktijk Weerheijm verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellin(en):

 • Administratie en fiscale doeleinden;
 • Het opstellen van de declaratienota;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen behandelingsvraag en/of opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologenpraktijk Weerheijm de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Psychologenpraktijk Weerheijm opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna vanwege wettelijke verplichtingen voor 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk is verplicht en toegestaan. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekking geen persoonsgegevens aan partijen die zijn gevestigd buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verstrekken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaa) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Psychologenpraktijk Weerheijm bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist.

Beveiliging

Wij hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Psychologenpraktijk Weerheijm van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidente;
 • Ook deze back-ups zijn geëncrypt;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe dan heeft u altijd het recht  deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegens, dit is de toezichthoudende autotiteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Psychologenpraktijk Weerheijm
Pinksterbloemplein 62
2555 ER Den Haag

Stuur een mail via het contactformulier

https://denhaagpsycholoog.nl

Cliënt vertelt